CHIYOME – 激發你直覺美感的俐落包款

CHIYOME01

過去 Everyday Object 曾介紹過這個來自紐約的「資優班的叛逆美包」,CHIYOME 維持一貫的風格與設計價值:安靜,探索,平衡,樸素,直覺,極簡的理念體現於銳利的線條、細緻的色彩和最微小的細節當中,基於一個最核心的問題:「什麼是必要的?」,品牌持續在尋求所有可交替的材質和結構方法。CHIYOME 受到現代藝術、建築和家具的影響,新推出的包款更加俐落,顏色也單一簡潔。

CHIYOME02

CHIYOME03

CHIYOME04

CHIYOME05

CHIYOME06

CHIYOME07

CHIYOME08

CHIYOME09

CHIYOME10

CHIYOME11

CHIYOME12

CHIYOME13

SOURCE: https://chiyome.com

您可能也會喜歡: